تحریر دفاتر قانونی - شرکت روشان حساب پاشا

تحریر دفاتر قانونی

یکی از فعالیت های شرکت روشان حساب پاشا تحریر و ارائه انواع دفاتر قانونی و تنظیم اظهار نامه مالیاتی می باشد.

دفاتر قانونی چیست؟

 

نحوه ارئه دفاتر قانونی چگونه می باشد؟