حذف اظهارنامه مالیاتی برای فروش کمتر از 6.7 میلیارد ریال

طبق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1401 حداکثر مبلغ 67.200.000.000 ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگزاری شده است از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می باشد