نکات کلیدی مربوط به دستورالعمل ماده 100 قانون مالیات های مستقیم

1- چه کسانی مشمول تبصره ماده 100 ق م م میشوند؟
تمای صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1401 مبلغ 67.400.000.000 ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است.

2- آیا پرونده هایی که بصورت شراکتی می باشد میتوانند تبصره ماده 100 ق م م استفاده کنند؟

در پرونده های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکا بیش از 67.200.000.000 ریال باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از150 میلیار ریال باشد نمیتوانند از این تبصره استفاده کنند.

3- آیا پزشکان و وکلا و مشاوران حقوقی می توانند از مزایای تبصره 100ق.م.م بهرمند شوند؟

افراد مذکور فقط درصورتی که پایانه فروشگاهی نصب کرده باشند می توانند از مزایای این تبصره استفاده کنند

4- اگر برای شخصی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور فرم موضوع تبصره ماده 100 قرار داده نشده باشد چه اقدامی باید انجام دهد؟

این بدین معنی است که مودی مشمول تبصره 100 نبوده و باید اظهارنامه ارائه کند.

5- سازمان مالیاتی بر چه اساسی مالیات مقطوع مشمولین این تبصره را تعیین می نماید؟

سازمان امور مالیاتی با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی مالیات مقطوع مشمول این دستور العمل را تعیین و مراتب را دردرگاه خدمات الکترونیکی سازمان بارگذاری می کند