بیمه سازمان تامین اجتماعی - شرکت روشان حساب پاشا

خدمات مربوط به امور بیمه سازمان تامین اجتماعی:
– تهیه لیست بیمه ماهانه و ارسال به سازمان تامین اجتماعی.
– انجام کلیه امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی و رعایت مفاد موضوع ماده 38 سازمان تامین اجتماعی.
– حضور در جلسه دفاعیه حسابرسی تامین اجتماعی.
همه شرکت ها در ابتدای کار با موارد متعددی درگیر هستند و از خیلی نکات اطلاعی ندارند که باعث میشه پس از گذشت مدتی، این موارد باعث ایجاد مشکلاتی بشه که رفع کردنشون هم هزینه هم وقت رو هدر بده.
مرحله تشکیل پرونده
پس از ثبت شرکت، نیاز است که در یکی از شعب بیمه تامین اجتماعی، تشکیل پرونده بدهید که با عنوان تشکیل پرونده برای کارفرمایان کارگاه های تازه تاسیس (شخصیت حقوقییا حقیقی) شناخته می شود.

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی :
– تکمیل برگ تشکیل پرونده
– نامه اعلام تأسیس شرکت
– روزنامه رسمی کشور که آگهی تأسیس در آن درج شده باشد
– اساسنامه شرکت
– تصویر سند مالکیتیا اجاره محل شرکت (ترجیحا به نام شرکت باشد)
– پروانه تأسیسیا بهره برداری
– تاییدیه کد پستی محل شرکت
– تصویب نامه قانونی درخصوص تشکیل مؤسسه
– سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تأسیس شرکت درصورت ضرورت (مانند اظهارنامه ثبت و موافقت اصولی)
ضمناً هرگونه تغییرات منوط به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و درج آن در روزنامه رسمی و ارائه آن می باشد.
کارگاه های تازه تأسیس، پس از انجام مراحل ثبت شرکت، موظف هستند نماینده خود را برای بیمه کردن کارکنان شاغل در آن شرکت به نزدیکترین شعبه سازمان بیمه تأمین اجتماعی (با توجه به محدوده عملکرد دفتر مرکزی شرکت) اعزام و مدارک فوق الذکر را جهت تشکیل پرونده و دریافتکد کارگاه به شعبه تحویل دهند.
شعبه بیمه تأمین اجتماعی پس از دریافت مدارک شرکت و انجام مراحل اداری، از محل مربوطه بازرسی به عمل خواهد آورد و در صورت احراز فعال بودن کارگاه، اقدام به صدور کد کارگاهی و اعلام آن به واحد درآمد شعبه ذیربط خواهد نمود و پس از تأیید بازرسی مبنی بر فعال بودن کارگاه، کارفرما مکلف است هر ماه لیست و حق بیمه کارگران شاغل خود را بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه پرداختی به آنان، تنظیم و به شعبه ارسال و پرداخت نماید. کارفرما مکلف است به هنگام ارسال اولین لیست کارکنان، اصل و تصویر شناسنامه تمام کارگران شاغل در کارگاه خود را به واحد نام نویسی شعبه تحویل و پس از دریافت شماره بیمه، طی لیست های ماهانه آتی به هر بیمه شده یک شماره بیمه اختصاص دهد.