شرکت حسابداری

شرکت حسابداری شرکتی است که مجموعه فعالیت های مربوط به امور مالی مالیاتی حسابداری حسابرسی مشاوره مالی و غیره را به صورت حضوری و غیر حضوری را به مشتریان خود