معافیت های مالیاتی ایثارگران

معافیت های مالیاتی ایثارگرانیکی از قوانینی که کارفرمایان و کارگران باید از آن خبردار باشند مشمولین معاف از مالیت هستند. از مهم ترین گروه های مشمول معاف از مالیات جانبازان ایثارگران و بستگان درجه یک آنها هستند که از بیمه درمانی و مالیات بر حقوق و دستمزد و کسورات بازنشستگی معاف هستند.

دستورالعمل های مربوط به معافیت های مالیاتی ایثارگران:

دستورالعمل مربوط به معافیت های مالیاتی و بیمه جانبازان، ایثارگران و فرزندان شهدا در مشاغل آزاد غیر دولتی و پیمانکاری بر اساس بخشنامه مورخ 13 مرداد 1385 سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه امور مالیاتی مربوط به معافیت های مالیاتی ایثارگران در فروردین 1381 صورت گرفت. بر اساس تبصره ماده 56 هیات دولت والدین، همسران و فرزاندان شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول معافیت های زیر هستند.

  • همسران جانباز بالای 25 درصد و بالاتر
  • همسران آزادگان یک سال اسارت و بالاتر
  • فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر
  • فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر

تا 7 برابر درآمد حداقل حقوق سالیانه کارگران مشمول قانون کار از پرداخت مالیات معاف هستند. این پیشنهاد هنوز در حال بررسی در کمیسون اقتصادی هیات دولت است.

قانون ها و تبصره های مربوط به معافیت بیمه تامین اجتماعی جانبازان و ایثارگران:

به موجب بند 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم، فرزندان شهدا از امتیازاتی که جانبازان 50 درصد و بالاتر دارند برخوردار هستند. این امتیاز منهای تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری شامل سایر موارد است. 

هزینه صد در صد درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنها به عهده دستگا ه های اجرایی است.

تبصره یک ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1384 تصویب شد، صد در صد هزینه های بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان های ناشی از صدمات وارده به خاطر مجروحیت به عهده دولت است.

در دستور اخیر سازمان تامین اجتماعی که در آذر ماه 1384 اعلام شد 7 درصد سهم بیمه، بیمه شوندگان جانباز شاغل در کارگاه ها از حقوق و مزایا آنها تحت عنوان حق بیمه کسر نمی شود و فقط حق بیمه کارفرمایان باید محاسبه و پرداخت شود.

کارفرمایانی که از نیروی کار جانباز استفاده می کنند، نیاز به پرداخت 7 درصد سهم بیمه جانبازان در لیست حقوق و مزایا کارکنان به اداره تامین ندارند.

 

 

فرزندان شاهد و ایثارگر شاغل در دستگاه های دولتی معاف از مالیات:

با استناد به ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، صد در صد حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف هستند. رزمندگان با حداقل 12 ماه حضور در جبهه نیز معاف از پرداخت مالیات هستند.

معافیت مالیاتی کارگاه هایی که از ایثارگران استفاده می کنند:

گفتنی است کارفرمایان کارگاه های خصوصی در صورتی که از خانواده شهدا و ایثارگران در کارگاه ها خود استفاده کنند تا 5 سال از پرداخت مالیات معاف هستند و شرایط دریافت وام های تشویقی را نیز دارا خواهند بود.