موارد معاف از مالیات حقوق 1401

تمام مزایایی که به صورت غیرمستمر به کارمندان پرداخت می شوند از مالیات حقوق معاف هستند.

و قانون جدید در سال 1401 حق بن، حق مسکن و حق اولاد نیز از مالیات حقوق معاف شده اند. 

جزییات چند معافیت مهم در مالیات حقوق 1401

  1. نسبت به مازاد 56,000,001 ریال (5600000 تومان) تا 150,000,000  ریال (15 میلیون‌تومان) با نرخ %10
  2. نسبت به مازاد 150,000,001 ریال (15 میلیون تومان) تا 250,000,000 ریال (25 میلیون‌تومان) با نرخ %15
  3. نسبت به مازاد 250,000,001 ریال (25 میلیون تومان) تا 350,000,000 ریال (35 میلیون‌تومان) با نرخ %20
  4. بیش از 350,000,001 ریال (35 میلیون تومان) با نرخ 35%

سقف معافیت مالیاتی در سال 1401 چقدر است؟

جدول معافیت مالیاتی در سال 1401 به شرح زیر است:

شرح میزان حقوق

(معافیت مالیاتي ماهانه 56,000,000  ریال)

نرخ مالیات

مبلغ مشمول مالیات (ریال)

مبلغ مالیات (ریال)

0 تا 56,000,000 ریال

0

0

 

56,000,001 تا 150,000,000 ریال

10%

94,000,000

9,400,000

150,000,001 تا 250,000,000 ریال

15%

194,000,000

19,400,000

250,000,001 تا 350,000,000 ریال

20%

294,000,000

29,400,000

350,000,001 ریال به بالا

30%

معافیت مالیات عیدی سال 1401

طبق قانون معافیت مالیات عیدی سال ۱۴۰1، کارگران و کارمندانی که میزان عیدی آن ها کمتر از 5,600,000 تومان باشد، مشمول معافیت مالیات عیدی می‌شوند. بنابراین کسانی که بیش از 5,600,000 تومان عیدی دریافت می کنند، مشمول مالیات عیدی خواهند بود. پیشنهاد ما به شما جهت تکمیل اطلاعاتتان درباره عیدی، مطالعه مقاله فرمول محاسبه عیدی می باشد.