تعريف حسابداری

امروزه يک سيستم حسابداری خوب و منطبق با نيازهای موسسه رمز موفقيت يک موسسه است. سيستم حسابداری که بهتر و کارا تر عمل کند، می تواند موسسه را به اهداف خود نزديکتر کند. زيرا اين نوع سيستم مديريت را آگاه ميکند که هر تصميم را در چه زمان و چگونه بايد عملی کرد. بطور عامیانه حسابداری قلب تپنده هر موسسه محسوب میشود و اگر مدیر موسسه را مغز یک موسسه فرض کنیم حسابداری حکم قلب تپنده را دارد که وظیفه آن خون رسانی به مغز است و اگر حسابدار به وظایف خود بدرستی عمل نکند قطعا مدیریت در تصمیم گیریها دچار خطا های زیادی میشود و نمی تواند موسسه خود را در مسیر پیشرفت درست هدایت کند.
شرکت روشان حساب پاشا فعالیت خود را به صورت حقیقی درسال ۱۳۸۰ در استان تهران با مدیریت مهندس نصیر پاشایی آغاز به کار نمود. این شرکت درسال ۱۳۹۰ به شماره ۱۵۲۲ به ثبت رسید.