خدمات حسابداری - شرکت روشان حساب پاشا

شرکت های حسابداری با انجام امور مالیاتی و مالی مربوط به شرکت با افراد متخصص و با تجربه که فقط در این زمینه کار می کنند و با دانش مرتبط به شرکت ها خدمات می دهند. امور مالی و اقتصادی که یکی از اصلی ترین هدف ایجاد شرکت ها و موسسات می باشند یک کار بسیار حساس و مهم روزانه شرکت است که با ثبت دقیق و به موقع اسناد حسابداری بسیار در پیشرفت و کارکرد منظم شرکت موثر خواهد بود. اطلاعات مالی در قالب ترازنامه و صورت های سود و زیان برای گزارش دادن به مدیران، سازمان های دولتی، سهام داران و ناظران مالیاتی آماده و ارائه می شود که می توانند برای تصمیم گیری از این اطلاعات استفاده کنند.

هدف از ایجاد خدمات حسابداری

هدف از ایجاد خدمات حسابداری در شرکت ها را می توان در کل در چند دسته بندی قرار دادکه شامل موارد زیر می باشند:
مشاهده وضعیت مالی (ترازنامه) و عملکردی (صورت سود و زیان)
مشاهده محل درآمد و ورود پول به شرکت
مشاهده محل هزینه و خرج شدن پول
مشاهده میزان دارایی شرکت
مشاهده مطالبات شرکت
مشاهده بدهی شرکت